Alkohol a kierujący. - KPP w Wąbrzeźnie

Alkohol a kierujący.

Alkohol a kierujący.

Data publikacji 18.09.2015

Informacja o konsekwencjach jakich należy się spodziewać gdy kieruje się pojazdem, rowerem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu czy innego środka odurzającego!

„Zabrania się kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu”

(art. 45 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym)


Każdy z nas siadając za kierownicę samochodu, na rower czy inny pojazd po alkoholu musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z tego faktu. Jednak czy będziemy odpowiadać za przestępstwo czy wykroczenie zależy od stężenia alkoholu w organizmie. Rozróżnić można dwa tzw. stany: po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwości.Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy jego zawartość w organizmie wynosi lub prowadzi do:

stężenie we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu

lub

obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1dm3.

(art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Kierowanie pojazdem w tym stanie jest wykroczeniem określonym w art. 87 § 1 lub 2 kodeksu wykroczeń. Grozi za to zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3, więzienie do 30 dni, bądź grzywna do 5.000 zł.Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy jego zawartość w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 

stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu

lub

obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm3.

( art. 46 ust. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 115 § 16 kodeksu karnego)

Kierowanie pojazdem w tym stanie jest przestępstwem określonym w art. 178a kodeksu karnego.

Grozi za to kara więzienia do lat 2 w przypadku pojazdów mechanicznych i do roku w przypadku innych pojazdów albo ograniczenia wolności (od miesiąca do 12 miesięcy) albo grzywna w wysokości od 5.400 zł do 1.080.000 zł. Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na czas od roku do lat 10. Wyrok może być również podany do publicznej wiadomości. Niezależnie od kary grzywny, sąd nakłada również na sprawcę przestępstwa obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do której zadań lub statutowych celów należy świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (jego wysokość nie może przekroczyć dziesięciokrotności najniższego wynagrodzenia). Ponadto po nowelizacji kodeksu karnego osoba, która ponownie zostanie zatrzymana na kierowaniu pojazdem mechanicznym a była już skazana prawomocnym wyrokiem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, albo ma obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony w związku ze skazaniem za przestępstwo może liczyć się z karą więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Inne konsekwencje.

W przypadku zatrzymania osoby kierującej w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości przez policjanta zatrzymane zostaje prawo jazdy, a kierujący nie jest dopuszczony do dalszego kierowania pojazdem (art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. a prawa o ruchu drogowym). W tym przypadku pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób (art.130 a ust. 2 pkt 1 lit. 1 prawa o ruchu drogowym). Za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 kodeksu wykroczeń), albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a kodeksu karnego), kierowcy przypisuje się 10 pkt. karnych. Dodatkowe 10 pkt. może otrzymać kierujący, który spowoduje w tym stanie przestępstwo drogowe (art. 173, 174 lub 177 kodeksu karnego). Dodatkowo kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka podobnie działającego podlega badaniom lekarskim (art. 122 ust. 1 pkt 3 lit. b prawa o ruchu drogowym) i badaniom psychologicznym (art. 124 ust. 1 pkt 2 lit a prawa o ruchu drogowym).


W roku 2010 wąbrzescy policjanci zatrzymali 182 kierujących w stanie nietrzeźwości ! 

Kierowanie w stanie nietrzeźwości i spowodowanie wypadku drogowego.


Jeżeli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwym spowodujemy wypadek drogowy, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu możemy trafić może do więzienia na czas od 9 miesięcy do 12 lat. Ponadto sąd, w przypadku, kiedy skutkiem zdarzenia spowodowanego przez osobę nietrzeźwą była śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, orzec może zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów określonego rodzaju na zawsze (natomiast musi to uczynić, jeśli osoba taka skazana zostaje za określone wyżej przestępstwo po raz drugi).

Oprócz więzienia orzekana jest również tzw. nawiązka na rzecz instytucji lub organizacji społecznej świadczącej pomoc ofiarom wypadków drogowych w wysokości od 3 do 100 – krotności najniższego wynagrodzenia. Wyrok może być również podany do wiadomości publicznej.


Zaznaczyć należy, że odpowiedzialność ponosi również osoba, która dopuściła do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu, lub podobnie działającego środka (art. 96 § 1 pkt. 3 kodeksu wykroczeń). Na taką osobę sąd może nałożyć karę grzywny do 5.000 złotych.Opracowali:
sierż. Barbara Biestek

asp. M Barański


Aktualizacja informacji: 01.11.2011r